Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti Why We Travel sro

so sídlom: Pod Poľanou 381/9, 976 56, Pohronská Polhora, Slovenská republika

IČO: 53776909 DIČ: 2121491504 IČ DPH: SK2121491504

zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 41330/S (ďalej len „Správca“).

1. Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľného subjektu. Subjekt osobných údajov sa považuje za identifikovateľný, pokiaľ možno tento subjekt priamo alebo nepriamo identifikovať, a to najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Medzi vaše osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa, e-mail, tel. číslo, IP adresa, ale taktiež nimi môžu byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby, tj. ako nášho zákazníka.

Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), ktorým bola transponovaná smernica GDPR (v plnom znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES).

2. Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

Adresa: Pod Poľanou 381/9, 976 56, Pohronská Polhora, Slovenská republika

E-mail: [email protected]

Zodpovedná osoba: Bc. Karina Uhrinová

3. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

3.1. Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to pre naplnenie týchto účelov:
 1. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy a zmluvného vzťahu;
 2. Správa zákazníckeho účtu;
 3. Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, vybavovanie podnetov sťažností a reklamácií;
 4. Email marketing – zasielanie obchodných oznámení a ponuka nášho tovaru;
 5. Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy;
 6. Zlepšovanie kvality nášho tovaru a služieb, analýzy návštevnosti našich webových stránok a vášho správania na; webových stránkach;
 7. Ochrana našich práv, majetku či bezpečia alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb;
 8. Účtovné a daňové účely.
3.2. Osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:
 1. Identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
 2. Elektronické kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa;
 3. Iné elektronické údaje: IP adresa spracovávaná pomocou tzv. cookies;
 4. Ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
 5. Ďalšie osobné údaje: ďalšie nepovinné údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári.
3.3. A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že si prezeráte našu webovú stránku. Typicky ide o:
Iné elektronické údaje:
 • informácie o používaní cookies;
 • webová stránka, z ktorej ste na naše webové stránky prišli;
 • IP adresa;
 • dátum prístupu a čas prístupu;
 • vyhľadávacie otázky;
 • kód odpovede http a https;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

Vaše osobné údaje využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to počas právnej pôsobnosti Správcu.

Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame vám marketingové emaily iba na základe vášho súhlasu, a to po dobu právnej pôsobnosti Správcu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe.

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to počas právnej pôsobnosti Správcu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov alebo použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe.

4. Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, informáciu o tom, ako dlho sa na stránke zdržujete az ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Správca používa súbory cookies na mnoho účelov ako sú:
 1. Zabezpečenie fungovania základných funkcií webu;
 2. Uloženie preferovaného jazyka;
 3. Analýza návštevnosti s cieľom vylepšovania webu;
 4. Marketingové účely, najmä zobrazenie reklamy na stránkach.

Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Viac o Cookies nájdete tu .

5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne av súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné, aktuálne známe, technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

6. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

Sú to títo spracovatelia:
 1. Partneri, ktorí pre nás zaisťujú prepravu nášho tovaru;
 2. Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webových stránok, vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií;
 3. Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zaisťujú technickú prevádzku konkrétnej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
 4. Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva;
 5. Orgány verejnej správy.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Zaväzujeme sa však v takom prípade klásť na spracovateľov minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

7. Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva, s ktorými sa detailne môžete zoznámiť nižšie. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: [email protected]

V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov máte najmä právo na informácie, ktoré sú poskytnuté prostredníctvom tohto dokumentu s názvom Zásady ochrany osobných údajov.

7.1. Právo na prístup k osobným údajom

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 60 dní poskytneme informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame a na základe akého právneho základu tak robíme. V prípade zmeny akýchkoľvek vašich osobných údajov máte právo na ich doplnenie alebo zmenu.

7.2. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

7.3. Právo na prenosnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošleme v strojovo čitateľnej podobe v lehote 60 dní.

7.4. Právo na výmaz

Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (právo byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov našich spracovateľov v zmysle bodu 6 týchto Zásad ochrany osobných údajov, a tiež zo záloh, a to v lehote 60 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú príslušným zákonom. V takom prípade teda zmažeme iba tie osobné údaje, ktorých uchovávanie nemôže byť odôvodnené výkonom zákonnej povinnosti v zmysle relevantných právnych predpisov.

7.5. Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ je spracovanie vašich údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

7.6. Právo podať sťažnosť na dozornom úrade

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko. Budeme veľmi radi, pokiaľ o tomto podozrení najskôr informujete nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

8. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ao bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

9. Záver

9.1. Zásady spracovania osobných údajov boli vypracované a schválené spoločnosťou dňa 09. septembra 2022.

9.2. Naše obchodné stratégie as ňou súvisiace spôsoby spracovania vašich osobných údajov sa môžu meniť. V prípade, že naše zásady spracovania osobných údajov aktualizujeme, budete o týchto zmenách informovaní.